Medijska asocijacija Jugoistočne Evrope

Poziv za prikupljanje ponuda za izradu analize o uslovima za poslovanje medija i biznis barijerama za medijsku industriju u Crnoj Gori


Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica ili timovi fizičkih lica
Edit

Medijska asocijacija Jugoistočne Evrope raspisuje poziv za prikupljanje ponuda za izradu analize o uslovima za poslovanje medija i biznis barijerama za medijsku industriju u Crnoj Gori.

I Analiza koju je potrebno izraditi za potrebe Medijske asocijacije treba da sadrži:

– kompletan pregled poslovnog ambijenta tržišta medija;

– pregled i uticaj svih fiskalnih i drugih opterećenja u medijskom poslovanju za sve vrste medija i komparativan pregled po zemljama regiona;

– pregled i uticaj svih fiskalnih, parafiskalnih i drugih opterećenja u redovnom poslovanju svih pravnih lica koje ima uticaj i na medije koji su registrovani kao privredna društva;

– pregled postojećih zakonskih podsticaja za medije na državnom i lokalnom nivou;

– preporuke za unapređenje sa procjenom potrebnih izdataka na kratak, srednji i dugi rok.

II Analiza će se raditi na osnovu metodologije koju je potrebno da razvije ponuđač, a koja se dostavlja uz ponudu.

III Ponude je potrebno dostaviti do 29. januara 2019. godine do 17 časova, elektronskom poštom na adresu [email protected] 

IV Ponuda treba da sadrži:

– predlog metodologije za izradu analize;

– informacije o sastavu tima koji će biti zadužen za izradu analize, od čega makar jedna osoba mora imati visok nivo poznavanja uslova tržišnog poslovanja privrednih društava, a jedna osoba visok nivo poznavanja medijske industrije u Crnoj Gori;

– biografije članova tima koji će raditi na analizi;

– finansijski dio ponude sa cijenom za izradu kompletne analize uključujući sve pripadajuće poreze i druge dažbine.

V Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica ili timovi fizičkih lica. 

VI Medijska asocijacija će donijeti odluku o najboljoj ponudi do 31. januara 2020. godine i o tome obavijestiti prijavljene kandidate. Odluka ce biti donijeta na osnovu bodovanja koje uključuje kvalitet ponuđene metodologije (30%), reference kandidata i biografije članova tima (30%) i finansijskog dijela ponude (40%). Ugovor sa najboljim kandidatom biće zaključen najkasnije do 7. februara 2020. godine, a kompletna analiza mora biti završena najkasnije do 30. aprila 2020. godine.

VII Finalna metodologija za izradu analize mora uključivati sve inpute dobijene iz Medijske asocijacije Jugoistočne Evrope.

VIII Nakon sprovođenja i objavljivanja analize, metodologija za izradu analize kao i sva prikupljena dokumentacija ostaju u vlasništvu Medijske asocijacije Jugoistočne Evrope.

Tekst konkursa dostupan je na ovom linku

Source link

Preporučeno za vas