Bojana Lakicević Đuranović

“Ovi senatori UCG nisu mogli zaključiti da je rad Lakićević Đuranović plagijat”


Uljarević je kazala da CGO ostavlja javnosti da procijeni da li senatorima nije bilo jasno da se radi o plagijatu iz nalaza Komisije ili nijesu željeli da problem iz svoje kuće riješe sami u svojoj kući
Edit

Prof.dr Danilo Nikolić, prof.dr Đurđica Perović, prof.dr Irena Orović, prof. dr Nataša Kostić, prof.dr Boris Vukićević, prof.dr Duško Bjelica, prof.dr Radoje Korać, prof.dr Vesna Kilibarda, prof.dr Sanja Peković, prof. dr Predrag Miranović, prof. dr Žarko Dašić, prof.dr Milan Marković, prof.dr Goran Barović, dr Radoslav Raspopović, prof. dr Kemal Delijić, prof.dr Nikola Milović, prof.dr Špiro Ivošević, prof.dr Saša Mujović, prof.mr Bojan Martinović, mr Jovan Gardašević, Saša Roćen, Jovan Bajramović, Aleksandar Šipčić i Pavle Malović su članovi Senata Univerziteta Crne Gore (UCG) koji na sjednici 18.septembra 2019, sudeći po dostupnom zapisniku, nijesu mogli zaključiti na osnovu Izvještaja Komisije za sprovođenje postupka utvrđivanja plagijata prof. dr Bojane Lakićević Đuranović da se tu radi o plagijatu, saopštila je danas Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Daliborjka Uljarević
Uljarević(Foto: Boris Pejović)

Uljarević je dodala da CGO preporučuje čitanje ovog Izvještaja integralno, a skreću pažnju na izvod sa strane 5: “Komisija konstatuje da 97.77% članka “Uloga i značaj Suda pravde Evropske unije u stvaranju i primjeni prava EU – primjeri iz prakse”, objavljenog u časopisu “Pravni život”, br. 12/2018, i prezentovanog na konferenciji Kopaničke škole prirodnog prava, u decembru 2018.godine, čine doslovna poklapanja sa dijelom teksta specijalističkog rada “Uloga i značaj Suda pravde u stvaranju, tumačenju i primjeni prava EU”, studenta Đorđija Drinčića, odbranjenog juna 2018. godine, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, u Podgorici, zavedenog i deponovanog u Biblioteci PF i FPN, pod br. SR 1102000026585, te utvrđuje preuzimanje dijela autorskog djela bez označavanja autora. Dakle, Komisija nalazi da je prof. dr Bojana Lakićević Đuranović u svom tekstu članku objavljenom u “Pravnom životu” preuzela dio autorizovanog rada – specijalističkog rada, studenta Đorđija Drinčića, bez označavanja da se radi o tuđem radu, predstavljajući ga kao svoje autentično djelo”.

Uljarević je dodala da Zakon o akademskom integritetu daje definiciju: “Plagijarizam je preuzimanje tuđeg autorskog djela ili dijela tog autorskog djela, tuđih bitnih naučnih saznanja ili njihovih djelova, hipoteza, teorija, metoda, podataka do kojih se došlo naučnim istraživanjem bez označavanja autora, ili sprovođenje druge slične radnje prikazujući ih kao autentično svoje djelo, u cilju pribavljanja lične koristi”.

“Gore navedenim senatorima nije bilo jasno iz Izvještaja Komisije i definicije plagijarizma da se radi o plagijatu, pa su donijeli odluku da se Izvještaj “vraća na dopunu zbog nepotpunosti, jer je u Izvještaju Komisije izostao zaključak da li se u radnjama prof. dr Bojane Lakićević Đuranović stiču elementi bića plagijata”. A da su senatori UCG 18. septembra 2019. potvrdili Izvještaj Komisije, kao što su to na kraju uradili 28.oktobra 2019, UCG bi morao ovaj slučaj do kraja procesuirati u okviru svojih mehanizama. Naime, Vlada Crne Gore je imenovala Etički komitet 26.septembra 2019, a prije imenovanja ovog Komiteta na snazi su bili raniji mehanizmi”, poručila je Uljarević.

Ona je kazala i da ostavljaju javnosti da procijeni da li senatorima nije bilo jasno da se radi o plagijatu iz nalaza Komisije ili nijesu željeli da problem iz svoje kuće riješe sami u svojoj kući. 

“U oba slučaja, izražavamo zabrinutost zbog činjenice da oni koji nemaju znanja ili imaju ograničenja da posao valjano obavljaju vode ovu najstariju visokoobrazovnu ustanovu u Crnoj Gori. CGO je 9.jula 2019. integralno objavio oba rada uz naznake sličnosti i različitosti. Osnovno državno tužilaštvo je, na osnovu krivične prijave CGO-a, i nakon sprovedenih radnji izviđaja, podnijelo optužni prijedlog zbog krivičnog djela povreda moralnih prava autora i interpretatora. Prvo ročište u suđenju Lakićević Đuranović zakazano je za 5.novembar 2019. u Osnovnom sudu u Podgorici”, zaključile je Uljarević.

Source link

Preporučeno za vas