DRI svako negativno mišljenje dostavlja Tužilaštvu: Mirsad Barjaktarević

Opštini Plav zbog kršenja propisa dupla negativna ocjena


Nenaplaćivanje poreza na promet nepokretnosti, nepoštovanje ugovora o reprogramu poreskog duga, zadržavanje zaposlenih na pozicijama po isteku mandata, zaključivanje ugvora bez javnih nabavki.. samo su neke od brojnih nepravilnosti koje je utvrdio DRI
Edit

Prikazivanje netačnih podataka o izvršenju budžeta, nenaplaćivanje poreza na promet nepokretnosti od građana, nepoštovanje ugovora o reprogramu poreskog duga, nedostatak poreskog knjigovodstva o lokalnim komunalnim taksama, zadržavanje zaposlenih na pozicijama po isteku mandata mimo zakona, neevidentiranje nabavki malih vrijednosti i opštinske imovine, zaključivanje ugovora za kapitalne projekte bez postupaka javnih nabavki, zapošljavanje radnika koji nijesu ispunjavali zakonske uslove, neusvajanje odluke o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte, neevidentiranje opštine imovine… To su samo neke od brojnih nepravilnosti koje je utvrdila Državna revizorska institucija (DRI) u reviziji prošlogodišnjeg završnog računa Opštine Plav koja je juče objavljena. Predsjednik Opštine Plav od avgusta prošle godine je kadar Socijaldemokrata (SD) Mirsad Barjaktarević.

DRI je dao dvaput negativno mišljenje i na finansijsko poslovanje i na reviziju pravilnosti.

Mimo zakona

“Opština je prikazala suficit u završnom računu od 540.250,17 eura, dok je nalazima revizije utvrđen deficit budžeta u iznosu 301.214,47 eura”, poruka je DRI.

Barjaktarevićeva administracija poslovala je suprotno zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, finansiranju lokalne samouprave, sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, zaštiti i spasavanju, komunalnoj policiji, poreskoj administraciji, planiranju prostora i izgradnji objekata, zaradama u javnom sektoru, državnim službenicima i namještenicima, radu, državnoj imovini…

“Mjere naplate poreza na nepokretnosti ne preduzimaju se u svim slučajevima, a za naplatu poreza na nepokretnosti za građane uopšte se ne preduzimaju. Uz to, ne koriste se sve zakonske mogućnosti za prinudnu naplatu po osnovu dugovanja poreza na nepokretnosti.

Revizijom je utvrđeno da Opština ne vodi poresko knjigovodstvo za lokalne komunalne takse, tako da se revizor nije mogao uvjeriti koliko je ukupno zaduženja po donesenim rješenjima za 2018. godinu, kao i stanje duga na kraju prošle godine”, konstatovao je DRI.
Utvrđeno je da nakon isteka mandata rukovodiocima organizacionih jedinica opštine i njihovim pomoćnicima, Opština uglavnom nije raspisivala javne konkurse, već su na tim pozicijama pretežno imenovani vršioci dužnosti i to na duži vremenski period nego što je to predviđeno zakonom.

22 preporuke

“Opština nije redovno izmirivala obaveze po osnovu bruto zarada zaposlenih (tekuće obaveze i obaveze po reprogramu) pa je izvršenje budžeta na toj budžetskoj poziciji bilo 1.312.846,11 eura, odnosno 58,83 odsto od plana.

Uz to, Opština nije, shodno ugovoru o reprogramu poreskog duga, polugodišnje izvještavala Ministarstvo unutrašnjih poslova i finansija o rješavanju viška zaposlenih.
Revizijom je utvrđeno da se isplate političkim partijama u iznosu od 13.860,92 eura odnose na prvih šest mjeseci 2018. godine, dok u drugoj polovini godine nije bilo isplata po ovom osnovu”, konstatovao je DRI.

Kod realizacije kapitalnih izdataka evidentno je da veći broj ugovora nije zaključen na osnovu sprovedenih postupaka javnih nabavki, a revizoru nije data na uvid dokumentacija koja dokazuje da su ugovoreni radovi izvršeni (privremena ili okončana situacija) kao ni izvještaj o primopredaji izvršenih radova.

Opština nije u potpunosti uspostavila evidenciju neizmirenih obaveza, tako da sačinjeni izvještaj o neizmirenim obavezama nije pouzdan, pa se revizor nije mogao uvjeriti u tačnost iskazanih neizmirenih obaveza opštine.

“Sekretarijat za zaštitu imovine nije, shodno Zakonu o državnoj imovini uspostavio evidenciju državne imovine i nije shodno Zakona o državnoj imovini dostavio podatke o pokretnoj i nepokretnoj imovini, Upravi za imovinu do kraja marta tekuće godine za prethodnu godine.

Opština nije, shodno članu 33 Zakona o komunalnoj policiji obezbijedila saglasnost Ministarstva prije određivanja većeg broja komunalnih policajaca od broja predviđenog Zakonom.

Periodična provjera psihofizičkih sposobnosti načelnika komunalne policije i komunalnih policajaca nije vršena, shodno članu 40 Zakona.

Kolegijum DRI kojim je rukovodio senator Zoran Jelić, dok je drugi član kolegijuma bio senator Radule Žurić je dao Opštini Plav 22 preporuke koje mora da ispuni.

DRI će sa izvještajem upoznati Vladu, Ministarstvo finansija i javne uprave, Zajednicu opština.

Zapošljavanje bez položenih ispita

DRI navodi da su u pojedinim slučajevima utvrdili da prilikom zasnivanja radnog odnosa, zaposleni nijesu ispunjavali uslove predviđene zakonom i aktom o sistematizaciji.

“Posebno one koji se odnose na posjedovanje dokaza o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima, položenom pravosudnom ispitu, stručnom ispitu za rukovođenje Službom zaštite, ispit za vršenje poslova komunalne policije, dokaz da se ne vodi krivični postupak po službenoj dužnosti, poznavanju rada na računaru, potrebnom radnom iskustvu na poslovima rukovođenja, dokaz o položenom vozačkom ispitu…” navodi vrhovna revizija

Source link

Preporučeno za vas