Opštinama 3,44 miliona eura zbog smanjenih prihoda

Opštinama 3,44 miliona eura zbog smanjenih prihoda


Ministarstvo finansija uplatiće 3,44 miliona eura opštinama u cilju nadomještanja razlike u ostvarenju prihoda za april i maj, saopšteno je iz Vlade.

Kako se navodi, na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Informaciju o nadoknadi sredstava opštinama po osnovu smanjenja prihoda po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica, prireza porezu na dohodak fizičkih lica i Egalizacionog fonda za april i maj 2022. iz tekuće budžetske rezerve.

“U tom kontekstu, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da iz sredstava tekuće budžetske rezerve opštinama uplati ukupno 3,44 miliona eura u cilju nadomještanja razlike u ostvarenju prihoda za mjesece april i maj”, kaže se u saopštenju.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu.

Navedenim Zakonom, kako se dodaje, stvoreni su preduslovi za dalji razvoj platnog prometa u Crnoj Gori u skladu sa savremenim standardima u Evropskoj uniji i svijetu.

“Zakonom se, između ostalog, omogućava kupovina preko interneta i u situacijama kada potrošač nema platnu karticu, te obezbjeđuje veća sigurnost za elektronska plaćanja i za pružaoce platnih usluga”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je usvojena i Informacija o problemima realizacije ugovora o javnim nabavkama zbog rasta cijena u sektoru građevinarstva sa smjernicama.

U Informaciji se navodi da se Ministarstvu finansija u prethodnom periodu obratilo više predstavnika izvođača u vezi problema sa nemogućnošću ispunjavanja ugovorenih obaveza o građenju zbog porasta cijena u sektoru građevinarstva.

“Takođe, Uprava za saobraćaj i Uprava javnih radova su dostavile niz inicijativa koje su im upitili izvođači radova na spornim projektima u kojima obavještavaju naručioca da nijesu u mogućnosti da nastave radove po potpisanim ugovorima zbog drastičnog rasta cijena u sektoru građevinarstva i zahtijevaju hitne procedure izmjene istih ili će u protivnom biti prinuđeni na jednostrani raskid ugovora”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u Informaciji istaknuto da bi raskidi ugovora za državu, kao investitora, bili skuplje rješenje, a opstanak izvođača direktno ugrožen, i da se hitno mora naći način koji bi omogućio nesmetanu realizaciju zaključenih ugovora.

“S tim u vezi, Vlada je zadužila niz organa kako bi se pokrenule procedure analiza zaključenih ugovora i našao model u cilju prevazlaženja nastalih problema”, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojila Konsolidovani izvještaj o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Crne Gore za prošlu godinu.

“U Izvještaju su date informacije o aktivnostima koje su preduzete od korisnika sredstava budžeta i budžeta jedinica lokalne samouprave, kao i Direktorata za centralnu harmonizaciju Ministarstva finansija i socijalnog staranja tokom 2021. godine u cilju harmonizacije i razvoja ovog sistema”, kaže se u saopštenju.

U dijelu Izvještaja koja se tiče ocjene sistema upravljanja, unutrašnjih kontrola i unutrašnje revizije navodi se da je upravljačka odgovornost i dalje najveći izazov u javnom sektoru.

Vlada je usvojila Informaciju o predlogu imenovanja Nacionalnog službenika za ovjeravanje nadležnog za finansijsko upravljanje programima IPA i efikasno funkcionisanje sistema unutrašnjih kontrola i Nacionalnog IPA koordinatora nadležnog za strateško planiranje, monitoring i evaluaciju programa pretpristupne podrške.

Vlada je odredila Milu Kasalicu za Nacionalnog službenika za ovjeravanje, nadležnog za finansijsko upravljanje programima IPA i efikasno funkcionisanje sistema unutrašnjih kontrola, a Aleksandra Maškovića za Nacionalnog IPA koordinatora, nadležnog za strateško planiranje, monitoring i evaluaciju programa pretpristupne podrške.

Usvojena je Informacija o aktivnostima na realizaciji projekata iz oblasti energetske efikasnosti za period januar – jun.

“Dokument sadrži ocjenu stepena realizacije projekata koji se finansiraju po osnovu međunarodnih kredita i iz Budžeta, i to za: Energetsku efikasnost u Crnoj Gori – druga faza, Program energetske efikasnosti u javnim zgradama – druga faza, Unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama i Program „Energetski efikasan dom“”, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojila Akcioni plan za sprovođenje Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje 2020-2024, za 2022/23. godinu sa Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za prošlu godinu.

“Od ukupno 73 aktivnosti koliko je predviđeno da bude realizovano Akcionim planom za prošlu godinu, 61 aktivnost je uspješno realizovana ili se realizuje u kontunuitetu, dok 12 planiranih aktivnosti nije realizovano, uglavnom zbog epidemiološke situacije izazvane koronavirusom, što predstavlja 84 odsto ispunjenosti ukupno planiranih aktivnosti”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da implementacija Akcionog plana treba da doprinese razvoju ljudskih i institucionalnih kapaciteta kroz realizaciju postavljenih operativnih ciljeva, mjera i aktivnosti, odnosno podizanju preduzetničkih znanja i vještina mladih, nezaposlenih, postojećih i potencijalnih preduzetnika u cilju stvaranja preduzetničkog ekosistema zasnovanog na znanju i inovacijama.

Vlada je na sjednici dala saglasnost za kupovinu nepokretnosti u Opštini Danilovgrad i prihvatila tekst Ugovora o kupoprodaji.

“Ugovorom se Opština Danilovgrad obavezuje da će prodajom nepokretnosti čija je procijenjena vrijednost 669,63 hiljade eura i to za zemljište površine 17.405 metara kvadratnih, kao i objekat površine 217 metara kvadratnih, izmiriti obaveze koje ima prema Vladi, odnosno Ministarstvu finansija i Fondu za obeštećenje”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da prema evidenciji Ministarstva finansija, ukupan dug Opštine Danilovgrad prema budžetu iznosi 472,6 hiljada eura, dok dug prema Fondu za obeštećenje iznosi 129,97 hiljad eura, a što sve ukupno iznosi 602,5 hiljada eura.

“Predmetne nepokretnosti se graniče sa katastarskom parcelom koja je u svojini Crne Gore i na kojoj se nalazi objekat Regionalne škole za evropske poslove”, rekli su iz Vlade.

Usvojena je Informacija o ugovoru o angažovanju nezavisnog inženjera za projekat izgradnje žičare Kotor – Lovćen i prihvaćen tekst Ugovora.

Vlada je, na sjednici održanoj 17. juna godine zadužila Koncesionara (Konzorcijum „Leitner – žičara Kotor 1350“, koji čine privredna društva Novi Volvox iz Podgorice i LEITNER AG / SpA) da sa firmom „Ipsa Institut“ Sarajevo pripremi predlog ugovora koji će urediti prava, obaveze i odgovornosti nezavisnog inženjera.

“Istovremeno zaduženo je Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma da nakon usaglašavanja Predloga ugovora sa nezavisnim inženjerom, isti dostavi Vladi na razmatranje”, kaže se u saopštenju.

Predmet ugovora su, kako se navodi, konsultantske usluge nezavisnog inženjera na projektu izgradnje žičare Kotor – Lovćen sa pratećim sadržajima, kojim se nezavisni inženjer obavezuje da će pomente usluge vršiti u skladu sa ugovorom o koncesiji od početka radova na izgradnji žičare i to na period od 12 mjeseci, a troškove u vezi sa ugovorom snosi koncesionar.

Vijesti

Source link

Preporučeno za vas