Kad priključuju potrošače ne mare za papire

Kad priključuju potrošače ne mare za papire


Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) godinama odbija da otkupi, ali istovremeno koristi i na trafo-stanicu privrednog društva “Tamboiva” priključuje nove korisnike.

To tvrdi Nataša Ćuković, vlasnica objekta izgrađenog prije deceniju, u dijelu grada nedaleko od tržnog centra “Delta siti” u Podgorici.

Iz Cedisa su redakciji kazali da im priključenje novih korisnika, i prije zaključenja ugovora o otkupu, omogućava saglasnost koju su potpisali sa investitorom. Ćuković, međutim, to negira.

“TS se vodi kao naše vlasništvo, a Cedis ostvaruje dobit na naš račun”, kazala je ona.

Iz Glavnog grada, čiji je Sekretarijat prije deset godina izdao građevinsku dozvolu za objekat, nisu odgovorili na pitanja “Vijesti”, iz Regulatorne agencija za energetiku (RAE) kažu da nisu nadležni za tu vrstu sporova, a resor održivog razvoja uputio je redakciju na Cedis.

“U prethodnom periodu investitor je potpisao saglasnost kojom je Cedisu omogućeno da prije zaključenja ugovora o otkupu navedene energetske infrastrukture, na istu može priključivati nove korisnike, pri čemu se ne može ugroziti kvalitet snabdijevanja električnom energijom objekta zbog kojeg je izgrađena predmetna infrastruktura. U skladu sa navedenim, Služba za pristup mreži Regiona 2 (CEDIS) je u prethodnom periodu izdala saglasnosti za priključenje za tri nova korisnika, koji nisu priključeni, jer se investitori po navedenim saglasnostima još nisu obraćali zahtjevima za priključenje”, kazali su “Vijestima” iz Cedisa.

Nataša Ćuković “Vijestima” je ispričala da je sporna trafo-stanica izgrađena 2010, da je tada Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj Glavnog grada izdao građevinsku dozvolu za ograničeni period, u trajanju od pet godina od dana izdavanja.

“Odnosno do privođenja lokacije namjeni po regulacionom planu za odnosno područje”, rekla je ona, dodajući da je građevinska dozvola izdata za objekat “koji je po prirodi, stalnog i trajnog karaktera i da je kao takav i uknjižen u katastru”.

“Cedis je, u skladu sa zakonskim obavezama, pristupio otkupu energetske infrastrukture u svojini trećih lica i planom otkupa za period 2018. do 2020, koji je odobrila Regulatorna agencija za energetiku (RAE), obuhvatio i energetski objekat čiji smo suvlasnici. Predstavnici Cedisa, međutim, do danas odbijaju otkupiti predmetni objekat, sa obrazloženjem da isti ne posjeduje građevinsku dozvolu, odnosno da je istekla dana 11. 02. 2015. Pritom, bez ikakvih problema i poteškoća, godinama koristi naš energetski objekat i na njega priključuje nove potrošače i sa njega ubira značajne prihode, na šta vlasnici energetskog objekta do sada nisu imali primjedbe”, ispričala je Ćuković.

Iz firme “Tamboiva”, zbog posjedovanja privremene građevinske dozvole, obraćali su se Ministarstvu održivog razvoja i turizma (MORT), Glavnom gradu i Sekretarijatu za komunalne poslove.


“Njihov usmeni odgovor bio je da nemaju način i da nisu nadležni da riješe problem”, rekla je Ćuković.


Na pitanja “Vijesti” upućena Glavnom gradu, čiji je Sekretarijat prije 10 godina izdao dozvolu, nisu odgovorili. Pitanja su upućena i resoru održivog razvoja, odakle su redakciju uputili na Cedis.

Iz Cedisa su kazali da su inicijativu za otkup investitoru uputili u martu prošle godine, da su tada definisali i koju dokumentaciju treba da dostave kako bi se realizovao otkup elektroenergetskog objekta, da je, nakon što je investitor dostavio dokumentaciju, Radna grupa za otkup utvrdila da ima brojne nedostatke.

“Investitoru je izdata građevinska dozvola za izgradnju privremenog objekta (trafo-stanice)… Predmetna dozvola prestala je da važi 25. 02. 2015, a u spisima predmeta nema dokaza da je investitor tražio produženje važenja dozvole, na šta je imao pravo. Investitor nije dostavio upotrebnu dozvolu za predmetni objekat, a isti je upisan u listu nepokretnosti sa tri tereta: nemanje dozvole, građenje na tuđem zemljištu i odobrenje za građenje privremenog objekta od 25. 02. 2010. Objekat je izgrađen na tuđem zemljištu (svojina države Crne Gore, raspolaganje Glavnog grada), bez dostavljenih dokaza da su prethodno riješeni imovinsko-pravni odnosi sa vlasnikom zemljišta”, piše, pored ostalog, u odgovorima Cedisa. Dodaju da investitor predlaže i otkup priključnog IOkV voda, ali da nisu dostavili i geodetski elaborat trase, niti upisali pravo službenosti polaganja kablovskog voda na zemljištu kuda je vod položen…

“Investitor nije dostavio geodetski elaborat izvedenog stanja objekta, na osnovu kojeg bi se moglo vidjeti gdje se objekat nalazi u odnosu na javni put, tačnije da li se istom može prići sa javnog puta radi opravke, održavanja… Napominjemo da investitori nisu dostavili dokumentaciju sa otklonjenim nedostacima”, kazali su iz Cedisa.

Ćuković je rekla da produženje važenja dozvole nisu tražili jer Cedis spornu TS koristi od stavljanja u pogon.

“A za sve to vrijeme, mi smo plaćali zakup zemljišta Glavnom gradu”.
U dopisu koji je ranije uputila regulatoru, Ćukovićeva navodi da sporna TS “posjeduje kompletnu tehničku i pravnu dokumentaciju, revidovani glavni projekat i valjane atestne akte”.

“Radi se o objektu trajnog karaktera, sa kojeg se električnom energijom napaja preko 600 domaćinstava sa područja DUP ‘1. maj’ i lokaliteta Krivi most i naselje iza Delta Sitija, koji čini integralni dio distributivnog sistema električne energije na području glavnog grada. Od 2010, kada je objekat kompletiran i pušten u rad, upravljanje smo u cjelosti prepustili Cedisu, koji od tog datuma, dakle već deset godina, ubira benefite njegovog korišćenja”, kaže Ćukovićeva.

Dodaje da je postupanje Cedisa “u cjelosti neosnovano”.

Iz RAE “Vijestima” su kazali da Agencija, u skladu sa Zakonom, nije ovlašćena da prati realizaciju otkupa, ni da rješava žalbe investitora koje se tiču zaključivanja ugovora o otkupu.

“Kako je objekat TS koji je u funkciji bez građevinske dozvole, kako je ta dozvola data za privremeni objekat, a investitori ga izgradili kao trajni, zašto nije i da li je dozvola trebalo da bude produžena i da li ta mogućnost postoji, kao i kako je EPCG, odnosno Cedis na takav objekat priključivao korisnike, a ne sprovodi otkup, pitanja su na koje odgovore ne može dati Agencija jer izlaze iz okvira njene nadležnosti”, kazali su iz RAE.

Vijesti


//=BANNER(“Single below article”)?>

Source link

Preporučeno za vas