Nosioci državnih funkcija i političke elite da se suzdrže od komentarisanja uređivačke politike medija

Društveni akteri da se na suštinski način bave položajem osoba sa invaliditetom


Foto: Zaštitnik ljudskih prava i sloboda

Foto: Zaštitnik ljudskih prava i sloboda

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković pozvao je sve aktere društva da se položajem osoba sa invaliditetom (OSI) bave na suštinski način – stvaranjem uslova za dostojanstven i samostalan život.

Bjeković je, povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, rekao da model pristupa invaliditetu, kao razvojnom društvenom konceptu, mora biti zasnovan na ljudskim pravima.

Kako je saopšteno iz Institucije Ombudsmana, Bjeković je naveo da se jedino takvim pristupom u prvi plan stavlja „ličnost” i njen razvoj, napredak i postignuća.

Bjeković je naveo da Crna Gora je 2009. godine ratifikovala Konvenciju UN-a o pravima osoba sa invaliditetom i time se obavezala na njeno puno sprovođenje.

“Međutim, i pored određenog napretka, OSI se i dalje suočavaju sa brojnim barijerama koje ometaju i/ili onemogućavaju njihovo puno i efektivno učešće u društvu na osnovu jednakosti sa ostalim članovima društva”, kazao je Bjeković.

On je rekao da posebno zabrinjava činjenica što pojedini zakoni i podzakonski akti nijesu usklađeni sa Konvencijom.

“Jer se, naročito u domenu socijalne i zdravstvene zaštite, ostvarivanje prava uslovljava kriterijumima koji proizilaze iz pogrešnih pristupa invaliditetu, kakvi su medicinski i funkcionalni modeli, a koji su odavno trebali biti prevaziđeni”, objasnio je Bjeković.

On je kazao da je obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom još jedna prilika za podsjećanje na brojne probleme sa kojima se OSI suočavaju u svakodnevnom životu.

“Naime, još uvijek ne možemo govoriti o inkluzivnom obrazovanju OSI jer nijesu stvorene pretpostavke za jednak pristup obrazovanju i obrazovnom postignuću, dok zaposlenje pretežno nalaze u organizacijama OSI, sa rijetkim primjerima zapošljavanja u organima javne vlasti”, upozorio je Bjeković.

On je kazao da se deinstitucionalizacija mora sprovoditi sistemski, na bazi slobodnog izbora i raznovrsnosti usluga za OSI, sa jasnim planom transformacije ustanova.

Kako je Bjeković saopštio, OSI su i dalje izložene diskriminaciji, još uvijek nemaju odgovarajući pristup mnogim objektima i površinama namijenjenim javnosti, a nerijetko izostaje i podrška za život u zajednici, zbog nerazvijenosti usluga na lokalnom nivou.

“Apelujemo na nadležne organe, resore i institucije da omoguće potpuno ostvarivanje prava OSI što se, između ostalog, postiže pravilnim razumijevanjem invaliditeta, odnosno punom i dosljednom primjenom konvencijskih garancija”, kaže se u saopštenju.

Kako se podsjeća, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore uspostavio je nezavisni monitoring mehanizam, koji čine predstavnici deset organizacija OSI i roditeljskih udruženja, kao i predstavnik institucije Zaštitnika.

Pojašnjava se da je cilj monitoring mehanizma da prati sprovođenje Konvencije UN-a o pravima osoba sa invaliditetom, uz puno i efektivno učešće samih osoba sa invaliditetom i njihovih reprezentativnih organizacija u tom procesu.

Vijesti

Source link

Preporučeno za vas